Tanszék története

A közjog és politikatudomány oktatásának kezdetei Győrben

Minthogy az állami főhatalom megszerzésének és gyakorlásának legfontosabb kérdéseinek és törvényszerűségeinek tanulmányozása ókori gyökerekig vezethető vissza - gondoljunk csak Arisztotelész Politikájára - nem meglepő, hogy 1776-ban - a Győri Királyi Kerületi Akadémia jogi karán - már ismerkedhettek a korabeli hallgatók Magyarország és a kapcsolt részek közjogával, valamint az államtudomány című tantárggyal.[1]

Mária Terézia Ratio Educationisa kimondta, hogy „e magyar jog előadásának elsősorban arra kell irányulnia, hogy a hallgatók eljussanak a kormányzási forma helyes és igaz ismeretére, elsajátítsák az egész magyar jogrendszer szilárd alapjait és elveit"[2]: a XVIII. századbeli közjog-oktatás területei tehát már részben megegyeztek a XXI. századi alkotmányjogi stúdiumok céljaival.

Az I. Ferenc által kiadott 1806-os új Ratio Educationis 108. §-a az akadémiai jogi tanulmányok első évében rendelte oktatni a természetjogot, valamint az általános és nemzetközi közjogot, velük kapcsolatban Magyarország közjogát is, amelyeket egy professzor előadásaira bízta.[3] 1806 és 1850 között, a Győri Királyi Jogakadémián két tanszék, a Természet- és Magyar Közjog Tanszék, valamint a Politikai Tudományok Tanszék foglalkozott magyar közjoggal és politikatudománnyal, amelyeken Hirsch Mihály, Hoffmann Ignác, Beke Farkas, Csatskó Imre és Karpf (Karvasy) Ágoston tanítottak.[4]

Az 1867-es tanügyi reform három évben határozta meg a jogakadémiák képzési idejét, melynek első két évében rendelte a magyar közjog és a politikai (állam-) tudományok tantárgyainak oktatását.

 

Közjog- és politikatudomány-oktatás az ELTE SZIF Oktatási Intézményében 

Miután 1892-ben a Győri Királyi Jogakadémia a vallás- és közoktatási miniszter 1888-as rendelete nyomán megszűnt, 103 éven keresztül nem folyt Győrben jogászképzés. 1995-ben az ELTE és a Széchenyi István Főiskola együttműködése keretében jött létre az ELTE-SZIF Oktatási Intézet, amelyben a jelenlegi Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék tantárgyait két oktatási egység, a Közjogi Tanszék és a Politikatudományi és Jogelméleti Tanszék gondozta. A Közjogi Tanszék vezetője Kukorelli István volt - akkor még egyetemi docens beosztásban -, míg a Politikatudományi és Jogelméleti Tanszéké Bihari Mihály egyetemi tanár.

A Közjogi Tanszék oktatási spektruma - a jogakadémia hagyományai nyomán - nem korlátozódott az alkotmányjogra, hanem magába foglalta a közigazgatási jogot, a pénzügyi jogot, a nemzetközi közjogot, az európai közjog és politikát, valamint a statisztikát is.[5] Később a nemzetközi közjog tantárgya a Nemzetközi Jogi, Nemzetközi Magánjogi és Európai Jogi Tanszékhez került, így a Közjogi Tanszék kurzuskínálata a hazai közjogra koncentrálódott.

Az alkotmányjogi tantárgyak oktatásában az Intézet megalakulásakor Kukorelli István, Halmai Gábor - aki később tanszékvezetői feladatokat is ellátott - Sári János, Takács Imre, Papp Imre, Rytkó Emília, Majtényi László, Szűts Korinna és Juhász Gábor vettek részt. Politológiát pedig Bihari Mihály, Volosin Hedvig, Kovács Virág és Szakál Gyula adott elő.

 

A Széchenyi István Egyetem Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszéke

2002-ben a Széchenyi István Főiskola egyetemmé vált. A jogászképzés ugyan még a Jog- és Gazdaságtudományi Karon folyt, azonban ekkorra kialakult a tanszékek jelenlegi rendszere, amelyben az alkotmányjog és a politológia oktatását egy tanszékre bízták: létrejött Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék. A közigazgatási és pénzügyi jog, a statisztika oktatása immár más tanszékek feladatává vált, miután a Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék is megkezdte működését.

2006-ban önálló jogi kar jött létre az Egyetemen, amely a legkiválóbb győri jurátus, Deák Ferenc nevét vette fel (Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar). Ezzel egyidejűleg a jogász és jogi asszisztens képzés mellett az igazgatás-képzés BSc. (Nemzetközi Igazgatás szak - NIG) és MSc. (Európai és Nemzetközi Igazgatás „Ma." szak - ENIGMA) szinten is kezdetét vette, amely szakokon a Tanszék oktatói számos kurzus felelősei voltak. A Kar további - jelenleg is működő -  graduális és továbbképzési szakjain oktatott alkotmányjogi és politikatudományi tárgyak felelősei és oktatói munkatársaink, akik a doktori iskolai oktatási tevékenységében is aktívan közreműködnek.

2007-ben a tanszék vezetését Halmai Gábortól ismételten Kukorelli István vette át, majd 2013-ban az Egyetem Szenátusa Smuk Pétert bízta meg a tanszékvezetői feladatok ellátásával. 2019 novemberétől a tanszéket Váczi Péter vezeti. Jelenlegi oktatókat és tantárgyakat a megfelelő menüpontok alatt ismerheti meg.

 


[1]Biczó Zalán (szerk.): A győri jogászképzés évszázadai. 3W Stúdió, Győr, 2008. 11. oldal

[2] i. m. 17. oldal

[3] i. m. 29. oldal

[4] i. m. 42-43 és 56-57. oldal

[5] i. m. 190. oldal

Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék Eseménynaptára

Ph.D. doctoral pre-defence of Dilshad Ali Mohammed 2024. június 25. 13:00 - 14:00
Ph.D. doctoral defence of Maysam SHMLLS 2024. július 3. 10:00 - 11:00

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!