Alkotmányjog I.

Alkotmányjog 1. (AJ1)
I. évfolyam
2009 / 2010. tanév, tavaszi félév

Kreditérték: 4

Követelmény: szóbeli kollokvium

 

Írott tananyag:


ALKOTMÁNYTAN I. c. tankönyv (szerk.: Kukorelli István), Osiris Kiadó 2007. 1-9. fejezetek (18-304. old.)

Követelmények:

-    az előadások, szemináriumok látogatása,

-    a félévi főkollégiumi aláírás megszerzésének feltétele a zárthelyi dolgozat sikeres megírása (a gyakorlatot a szeminárium-vezetők a félévi munka alapján értékelik);

-    április 8-án zárthelyi dolgozat, amely anyaga a Tankönyv 1-5, 7-9. fejezetei, kivéve 7.9. pont; a hozzájuk kapcsolódó jogforrások, és előadás-anyagok.

Aki e követelményt nem teljesíti, április 22-én pót-zárthelyi dolgozatot köteles írni (anyaga a választási eljárást kivéve az egész féléves tananyag).


A zárthelyi dolgozat időpontja:

-      valamennyi csoportnak: április 8-án (az előadás idején)


A pótzárthelyi dolgozat időpontja:

-      április 22-én (az előadás ideje alatt)


A zárthelyi és a pótzárthelyi dolgozat témája:
-    a Tankönyv addig leadott fejezetei, továbbá az előadások anyaga, az Alkotmány vonatkozó szakaszai, valamint az alábbi törvények:

1949. évi XX. tv. az Alkotmányról, vonatkozó részei
1987. évi XI. tv. a jogalkotásról + 121/2009. (XII. 17.) AB határozat!
1989. évi XXXIV. tv. az országgyűlési képviselők választásáról
1990. évi LXIV. tv. a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásáról
1990. évi LXV. tv. IV. fejezete (helyi népszavazás, népi kezdeményezés)
1993. évi LV. tv. a magyar állampolgárságról
1993. évi LXXVII. tv. (nemzeti és etnikai kisebbségek jogai)
1997. évi C. törvény a választási eljárásról – egyes fejezetek
1998. évi III. tv. a népszavazásról és népi kezdeményezésről

Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!