Alkotmányjog I.

Alkotmányjog 1. (AJ1)
I. évfolyam
2009 / 2010. tanév, tavaszi félév

Kreditérték: 4

Követelmény: szóbeli kollokvium

 

Írott tananyag:


ALKOTMÁNYTAN I. c. tankönyv (szerk.: Kukorelli István), Osiris Kiadó 2007. 1-9. fejezetek (18-304. old.)

Követelmények:

-    az előadások, szemináriumok látogatása,

-    a félévi főkollégiumi aláírás megszerzésének feltétele a zárthelyi dolgozat sikeres megírása (a gyakorlatot a szeminárium-vezetők a félévi munka alapján értékelik);

-    április 8-án zárthelyi dolgozat, amely anyaga a Tankönyv 1-5, 7-9. fejezetei, kivéve 7.9. pont; a hozzájuk kapcsolódó jogforrások, és előadás-anyagok.

Aki e követelményt nem teljesíti, április 22-én pót-zárthelyi dolgozatot köteles írni (anyaga a választási eljárást kivéve az egész féléves tananyag).


A zárthelyi dolgozat időpontja:

-      valamennyi csoportnak: április 8-án (az előadás idején)


A pótzárthelyi dolgozat időpontja:

-      április 22-én (az előadás ideje alatt)


A zárthelyi és a pótzárthelyi dolgozat témája:
-    a Tankönyv addig leadott fejezetei, továbbá az előadások anyaga, az Alkotmány vonatkozó szakaszai, valamint az alábbi törvények:

1949. évi XX. tv. az Alkotmányról, vonatkozó részei
1987. évi XI. tv. a jogalkotásról + 121/2009. (XII. 17.) AB határozat!
1989. évi XXXIV. tv. az országgyűlési képviselők választásáról
1990. évi LXIV. tv. a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásáról
1990. évi LXV. tv. IV. fejezete (helyi népszavazás, népi kezdeményezés)
1993. évi LV. tv. a magyar állampolgárságról
1993. évi LXXVII. tv. (nemzeti és etnikai kisebbségek jogai)
1997. évi C. törvény a választási eljárásról – egyes fejezetek
1998. évi III. tv. a népszavazásról és népi kezdeményezésről

Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék Eseménynaptára

Bejelentkezés a 2020/21-es tanév II. 2021. január 20. 06:00 - 2021. január 30. 23:55
EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás 2021. január 21. - 2021. január 23.
Vizsgaidőszak vége 2021. január 23.
Tantárgyválasztási időszak 2021. január 25. - 2021. január 30.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!