Alkotmányjog III.

Alkotmányjog 3. (AJ3)
II. évfolyam
2009 / 2010. tanév, tavaszi félév

 

Kreditérték: 4

Követelmény: vizsga


Írott, kötelező tananyag (ÚJ!):
- Sári János: ALKOTMÁNYTAN II. Bp., 2006., Osiris Kiadó

Ajánlott irodalom:
- Halmai Gábor – Tóth Gábor (szerk.): Emberi jogok. Bp., 2003., Bp.
- Alkotmánybírósági esetjog. Szerk. Halmai Gábor. Bp., 2007., Complex. (ÚJ!)

Követelmények:

  • az előadások, szemináriumok látogatása,
  • a félévi főkollégiumi aláírás megszerzésének feltétele a zárthelyi dolgozat sikeres megírása (a gyakorlatot a szeminárium-vezetők a félévi munka alapján értékelik);
  • aki e követelményt nem teljesíti, április 22-én pót-zárthelyi dolgozatot köteles írni.

A zárthelyi dolgozat időpontja:
-    valamennyi csoportnak: április 8-án (az előadás idején)

A szóbeli vizsga, a zárthelyi és a pót-zárthelyi dolgozat anyaga:

- A Tankönyv, továbbá az előadások anyaga, az Alkotmány vonatkozó szakaszai, valamint az alapjogi törvények, különösen:

1986. évi II. tv. a sajtóról
1989. II. tv. az egyesülési jogról
1989. III. tv. a gyülekezési jogról
1989. évi XXXIII. tv. a pártok működéséről és gazdálkodásáról
1990. évi IV. tv. a lelkiismereti és vallásszabadságról
1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
2003. évi CXXV. tv az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
2005. évi XC tv. az elektronikus információszabadságról

Ajánlott joganyag:

Emberi jogok
1. Az élethez és a méltósághoz való jog. Halálbüntetés, abortusz, eutanázia.
- a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény
- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 15-23. §
- 8/1990. (IV. 23.) AB határozat, 23/1990. (X. 31.) AB határozat, 64/1991. (XII. 17.) AB határozat, 48/1998. (XI. 23.) AB határozat, 22/2003. (IV. 28.) AB határozat, 9/2004. (III. 30.) AB határozat

2. A hátrányos megkülönböztetés tilalma.
- az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 1-36. §
- 9/1990. (IV. 25.) AB határozat, 61/1992. (XI. 20.) AB határozat, 20/1999. (VI. 25.) AB határozat

3. A véleménynyilvánítás szabadságának határai.
- 30/1992. (V. 26.) AB határozat, 36/1994. (VI. 24.) AB határozat, 12/1999. (V. 21.) AB határozat, 13/2000. (V. 12.) AB határozat, 14/2000. (V. 12.) AB határozat

4. Sajtószabadság az írott sajtó és az elektronikus sajtó tekintetében.
- a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény
- a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 3-5/F. §, 23. §, 47-51. §, 135-136. §
- 37/1992. (VI. 10.) AB határozat, 20/1997. (III. 19.) AB határozat, 22/1999. (VI. 30.) AB határozat

5. Egyesülési jog.
- az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény
- a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény
- 21/1996. (V. 17.) AB határozat, 6/2001. (III. 14.) AB határozat

6. Gyülekezési jog.
- 1989. évi III. törvény
- 55/2001. (XI. 29.) AB határozat

7. Lelkiismereti- és vallásszabadság.
- a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény
- az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény
- 4/1993. (II. 12.) AB határozat, 8/1993. (II. 27.) AB határozat, 46/1994. (X. 21.) AB határozat, 22/1997. (IV. 25.) AB határozat

8. Információs alapjogok.
- a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
- az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 1-4. §, 6-15. §
- 15/1991. (IV. 13.) AB határozat, 34/1994. (VI. 24.) AB határozat, 12/2004. (IV. 7.) AB határozat

9. A tulajdon alkotmányjogi védelme.
- 64/1993. (XII. 22.) AB határozat, 35/1994. (VI. 24.) AB határozat, 43/1995. (VI. 30.) AB határozat, 37/1997. (VI. 11.) AB határozat, 40/1997. (VII. 1.) AB határozat, 10/2001. (IV. 12.) AB határozat

10. Az emberi jogok nemzetközi védelmének rendszere.
- az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1993. évi XXXI. törvény 19. cikk, 26-46. cikk
- az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya kihirdetéséről szóló 1976. évi 8. törvényerejű rendelet 28. cikk, 40-42. cikk

Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék Eseménynaptára

Bejelentkezés a 2020/21-es tanév II. 2021. január 20. 06:00 - 2021. január 30. 23:55
EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás 2021. január 21. - 2021. január 23.
Vizsgaidőszak vége 2021. január 23.
Tantárgyválasztási időszak 2021. január 25. - 2021. január 30.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!