Alkotmányjog III.

Alkotmányjog 3. (AJ3)
II. évfolyam
2009 / 2010. tanév, tavaszi félév

 

Kreditérték: 4

Követelmény: vizsga


Írott, kötelező tananyag (ÚJ!):
- Sári János: ALKOTMÁNYTAN II. Bp., 2006., Osiris Kiadó

Ajánlott irodalom:
- Halmai Gábor – Tóth Gábor (szerk.): Emberi jogok. Bp., 2003., Bp.
- Alkotmánybírósági esetjog. Szerk. Halmai Gábor. Bp., 2007., Complex. (ÚJ!)

Követelmények:

  • az előadások, szemináriumok látogatása,
  • a félévi főkollégiumi aláírás megszerzésének feltétele a zárthelyi dolgozat sikeres megírása (a gyakorlatot a szeminárium-vezetők a félévi munka alapján értékelik);
  • aki e követelményt nem teljesíti, április 22-én pót-zárthelyi dolgozatot köteles írni.

A zárthelyi dolgozat időpontja:
-    valamennyi csoportnak: április 8-án (az előadás idején)

A szóbeli vizsga, a zárthelyi és a pót-zárthelyi dolgozat anyaga:

- A Tankönyv, továbbá az előadások anyaga, az Alkotmány vonatkozó szakaszai, valamint az alapjogi törvények, különösen:

1986. évi II. tv. a sajtóról
1989. II. tv. az egyesülési jogról
1989. III. tv. a gyülekezési jogról
1989. évi XXXIII. tv. a pártok működéséről és gazdálkodásáról
1990. évi IV. tv. a lelkiismereti és vallásszabadságról
1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
2003. évi CXXV. tv az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
2005. évi XC tv. az elektronikus információszabadságról

Ajánlott joganyag:

Emberi jogok
1. Az élethez és a méltósághoz való jog. Halálbüntetés, abortusz, eutanázia.
- a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény
- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 15-23. §
- 8/1990. (IV. 23.) AB határozat, 23/1990. (X. 31.) AB határozat, 64/1991. (XII. 17.) AB határozat, 48/1998. (XI. 23.) AB határozat, 22/2003. (IV. 28.) AB határozat, 9/2004. (III. 30.) AB határozat

2. A hátrányos megkülönböztetés tilalma.
- az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 1-36. §
- 9/1990. (IV. 25.) AB határozat, 61/1992. (XI. 20.) AB határozat, 20/1999. (VI. 25.) AB határozat

3. A véleménynyilvánítás szabadságának határai.
- 30/1992. (V. 26.) AB határozat, 36/1994. (VI. 24.) AB határozat, 12/1999. (V. 21.) AB határozat, 13/2000. (V. 12.) AB határozat, 14/2000. (V. 12.) AB határozat

4. Sajtószabadság az írott sajtó és az elektronikus sajtó tekintetében.
- a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény
- a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 3-5/F. §, 23. §, 47-51. §, 135-136. §
- 37/1992. (VI. 10.) AB határozat, 20/1997. (III. 19.) AB határozat, 22/1999. (VI. 30.) AB határozat

5. Egyesülési jog.
- az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény
- a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény
- 21/1996. (V. 17.) AB határozat, 6/2001. (III. 14.) AB határozat

6. Gyülekezési jog.
- 1989. évi III. törvény
- 55/2001. (XI. 29.) AB határozat

7. Lelkiismereti- és vallásszabadság.
- a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény
- az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény
- 4/1993. (II. 12.) AB határozat, 8/1993. (II. 27.) AB határozat, 46/1994. (X. 21.) AB határozat, 22/1997. (IV. 25.) AB határozat

8. Információs alapjogok.
- a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
- az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 1-4. §, 6-15. §
- 15/1991. (IV. 13.) AB határozat, 34/1994. (VI. 24.) AB határozat, 12/2004. (IV. 7.) AB határozat

9. A tulajdon alkotmányjogi védelme.
- 64/1993. (XII. 22.) AB határozat, 35/1994. (VI. 24.) AB határozat, 43/1995. (VI. 30.) AB határozat, 37/1997. (VI. 11.) AB határozat, 40/1997. (VII. 1.) AB határozat, 10/2001. (IV. 12.) AB határozat

10. Az emberi jogok nemzetközi védelmének rendszere.
- az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1993. évi XXXI. törvény 19. cikk, 26-46. cikk
- az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya kihirdetéséről szóló 1976. évi 8. törvényerejű rendelet 28. cikk, 40-42. cikk

Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!