Alkotmányjog (NGB_PJ001_1)

Alkotmányjog (2009/2010 tanév tavaszi félév)

Közszolgálati BSc.


Tematika

 1. Követelmények ismertetése, regisztráció
 2. Az alkotmányosság és a jogállamiság fogalma, követelményrendszere és biztosítékai egy polgári demokráciában; az alkotmányjog fogalma, tárgya.
 3. A jogforrási rendszer, a jogforrási hierarchia; a jogszabályok érvényesülése, értelmezése és alkalmazása; a jogrendszer koherenciáját biztosító alapelvek.
 4. Az állampolgárság fogalma, keletkezése és megszűnése; kettős vagy többes állampolgárság; a státusjogok.
 5. A szuverenitás területi hatálya alatt álló személyek (külföldiek) jogállása; beutazás, tartózkodás, letelepedés, menedékjog, hontalanok.
 6. Népszavazás és népi kezdeményezés
 7. Választójog: választási alapelvek, választójogosultság; a parlamenti választókerületi rendszerek; önkormányzati választókerületi rendszerek; európai parlamenti választások.
 8. A szuverenitás fogalma, változásai; a kormányforma és az államforma fogalma, kormányzati rendszerek.
 9. Az Országgyűlés fő funkciói: törvényalkotás, ellenőrzés; az Országgyűlés megalakulása, szervezete és működése; a képviselők jogállása.
 10. A köztársasági elnök hatásköre, jogállása, felelőssége; Az Alkotmánybíróság feladat- és hatáskörei, szervezete, eljárása.
 11. A Kormány megbízatása, működése, hatásköre; a Kormány tagjainak jogállása; a Kormány és a közigazgatás; az állampolgári jogok országgyűlési biztosának jogállása, feladat- és hatásköre, eljárása.
 12. Az állami területi beosztás: község, város, megye; a helyi önkormányzati rendszer: az önkormányzatok alapjogai, feladat- és hatásköre, felépítése.
 13. Az igazságszolgáltatás alapelvei, a bíróságok szervezete és hatásköre; az ügyészség funkciói, szervezete.

 

Kreditérték: 2

Számonkérés módja: szóbeli kollokvium

Kötelező irodalom: Kukorelli István (szerk.) : Alkotmánytan I. (2., átdolgozott kiadás), Bp., Osiris, 2007.

 

A vizsga anyagát képezik továbbá az előadásokon elhangzottak, és az előadó által az órán kijelölt jogszabályhelyek.

Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!