Alkotmányjog (NGB_PJ001_1)

Alkotmányjog (2009/2010 tanév tavaszi félév)

Közszolgálati BSc.


Tematika

 1. Követelmények ismertetése, regisztráció
 2. Az alkotmányosság és a jogállamiság fogalma, követelményrendszere és biztosítékai egy polgári demokráciában; az alkotmányjog fogalma, tárgya.
 3. A jogforrási rendszer, a jogforrási hierarchia; a jogszabályok érvényesülése, értelmezése és alkalmazása; a jogrendszer koherenciáját biztosító alapelvek.
 4. Az állampolgárság fogalma, keletkezése és megszűnése; kettős vagy többes állampolgárság; a státusjogok.
 5. A szuverenitás területi hatálya alatt álló személyek (külföldiek) jogállása; beutazás, tartózkodás, letelepedés, menedékjog, hontalanok.
 6. Népszavazás és népi kezdeményezés
 7. Választójog: választási alapelvek, választójogosultság; a parlamenti választókerületi rendszerek; önkormányzati választókerületi rendszerek; európai parlamenti választások.
 8. A szuverenitás fogalma, változásai; a kormányforma és az államforma fogalma, kormányzati rendszerek.
 9. Az Országgyűlés fő funkciói: törvényalkotás, ellenőrzés; az Országgyűlés megalakulása, szervezete és működése; a képviselők jogállása.
 10. A köztársasági elnök hatásköre, jogállása, felelőssége; Az Alkotmánybíróság feladat- és hatáskörei, szervezete, eljárása.
 11. A Kormány megbízatása, működése, hatásköre; a Kormány tagjainak jogállása; a Kormány és a közigazgatás; az állampolgári jogok országgyűlési biztosának jogállása, feladat- és hatásköre, eljárása.
 12. Az állami területi beosztás: község, város, megye; a helyi önkormányzati rendszer: az önkormányzatok alapjogai, feladat- és hatásköre, felépítése.
 13. Az igazságszolgáltatás alapelvei, a bíróságok szervezete és hatásköre; az ügyészség funkciói, szervezete.

 

Kreditérték: 2

Számonkérés módja: szóbeli kollokvium

Kötelező irodalom: Kukorelli István (szerk.) : Alkotmánytan I. (2., átdolgozott kiadás), Bp., Osiris, 2007.

 

A vizsga anyagát képezik továbbá az előadásokon elhangzottak, és az előadó által az órán kijelölt jogszabályhelyek.

Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék Eseménynaptára

Bejelentkezés a 2020/21-es tanév II. 2021. január 20. 06:00 - 2021. január 30. 23:55
EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás 2021. január 21. - 2021. január 23.
Vizsgaidőszak vége 2021. január 23.
Tantárgyválasztási időszak 2021. január 25. - 2021. január 30.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!