Tanszék története

A közjog és politikatudomány oktatásának kezdetei Győrben

Minthogy az állami főhatalom megszerzésének és gyakorlásának legfontosabb kérdéseinek és törvényszerűségeinek tanulmányozása ókori gyökerekig vezethető vissza - gondoljunk csak Arisztotelész Politikájára - nem meglepő, hogy 1776-ban - a Győri Királyi Kerületi Akadémia jogi karán - már ismerkedhettek a korabeli hallgatók Magyarország és a kapcsolt részek közjogával, valamint az államtudomány című tantárggyal.[1]

Mária Terézia Ratio Educationisa kimondta, hogy „e magyar jog előadásának elsősorban arra kell irányulnia, hogy a hallgatók eljussanak a kormányzási forma helyes és igaz ismeretére, elsajátítsák az egész magyar jogrendszer szilárd alapjait és elveit"[2]: a XVIII. századbeli közjog-oktatás területei tehát már részben megegyeztek a XXI. századi alkotmányjogi stúdiumok céljaival.

Az I. Ferenc által kiadott 1806-os új Ratio Educationis 108. §-a az akadémiai jogi tanulmányok első évében rendelte oktatni a természetjogot, valamint az általános és nemzetközi közjogot, velük kapcsolatban Magyarország közjogát is, amelyeket egy professzor előadásaira bízta.[3] 1806 és 1850 között, a Győri Királyi Jogakadémián két tanszék, a Természet- és Magyar Közjog Tanszék, valamint a Politikai Tudományok Tanszék foglalkozott magyar közjoggal és politikatudománnyal, amelyeken Hirsch Mihály, Hoffmann Ignác, Beke Farkas, Csatskó Imre és Karpf (Karvasy) Ágoston tanítottak.[4]

Az 1867-es tanügyi reform három évben határozta meg a jogakadémiák képzési idejét, melynek első két évében rendelte a magyar közjog és a politikai (állam-) tudományok tantárgyainak oktatását.

 

Közjog- és politikatudomány-oktatás az ELTE SZIF Oktatási Intézményében 

Miután 1892-ben a Győri Királyi Jogakadémia a vallás- és közoktatási miniszter 1888-as rendelete nyomán megszűnt, 103 éven keresztül nem folyt Győrben jogászképzés. 1995-ben az ELTE és a Széchenyi István Főiskola együttműködése keretében jött létre az ELTE-SZIF Oktatási Intézet, amelyben a jelenlegi Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék tantárgyait két oktatási egység, a Közjogi Tanszék és a Politikatudományi és Jogelméleti Tanszék gondozta. A Közjogi Tanszék vezetője Kukorelli István volt - akkor még egyetemi docens beosztásban -, míg a Politikatudományi és Jogelméleti Tanszéké Bihari Mihály egyetemi tanár.

A Közjogi Tanszék oktatási spektruma - a jogakadémia hagyományai nyomán - nem korlátozódott az alkotmányjogra, hanem magába foglalta a közigazgatási jogot, a pénzügyi jogot, a nemzetközi közjogot, az európai közjog és politikát, valamint a statisztikát is.[5] Később a nemzetközi közjog tantárgya a Nemzetközi Jogi, Nemzetközi Magánjogi és Európai Jogi Tanszékhez került, így a Közjogi Tanszék kurzuskínálata a hazai közjogra koncentrálódott.

Az alkotmányjogi tantárgyak oktatásában az Intézet megalakulásakor Kukorelli István, Halmai Gábor - aki később tanszékvezetői feladatokat is ellátott - Sári János, Takács Imre, Papp Imre, Rytkó Emília, Majtényi László, Szűts Korinna és Juhász Gábor vettek részt. Politológiát pedig Bihari Mihály, Volosin Hedvig, Kovács Virág és Szakál Gyula adott elő.

 

A Széchenyi István Egyetem Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszéke

2002-ben a Széchenyi István Főiskola egyetemmé vált. A jogászképzés ugyan még a Jog- és Gazdaságtudományi Karon folyt, azonban ekkorra kialakult a tanszékek jelenlegi rendszere, amelyben az alkotmányjog és a politológia oktatását egy tanszékre bízták: létrejött Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék. A közigazgatási és pénzügyi jog, a statisztika oktatása immár más tanszékek feladatává vált, miután a Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék - a jelenlegi Közigazgatási Tudományok Tanszéke - is megkezdte működését.

2006-ban önálló jogi kar jött létre az Egyetemen, amely a legkiválóbb győri jurátus, Deák Ferenc nevét vette fel (Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar). Ezzel egyidejűleg a jogászképzés mellett az igazgatás-képzés BSc. (Nemzetközi Igazgatás szak - NIG) és MSc. (Európai és Nemzetközi Igazgatás „Ma." szak - ENIGMA) szinten is kezdetét vette, amely szakokon a Tanszék oktatói számos kurzus felelősei.

2007-ben a tanszék vezetését Halmai Gábortól ismételten Kukorelli István vette át, majd 2013-ban az Egyetem Szenátusa Smuk Pétert bízta meg a tanszékvezetői feladatok ellátásával. Jelenlegi oktatókat és tantárgyakat a megfelelő menüpontok alatt ismerheti meg.

 


[1]Biczó Zalán (szerk.): A győri jogászképzés évszázadai. 3W Stúdió, Győr, 2008. 11. oldal

[2] i. m. 17. oldal

[3] i. m. 29. oldal

[4] i. m. 42-43 és 56-57. oldal

[5] i. m. 190. oldal

Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!